11/06/2015

Concept

De boeken en daarop gebaseerd online leermateriaal wordt uitgegeven als onderdeel van een serie. De serie beoogt een integrale oplossing te bieden voor het leren van professionals door onder meer gedrukte boeken te combineren met online versies en onderwijskundige elementen. Inhoudelijk beoogt de serie elk onderwerp zo te presenteren dat het leren plaatsvindt door de interactie met praktijkgevallen, voorbeeldrollen, algemene vaktheorie, verdiepende detailkennis, wetenschappelijk perspectief en primair en secundair bronnenmateriaal. Pedagogisch gezien sluit de serie aan bij de uitgangspunten van onder meer “constructive alignment” door leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing in serie te plaatsen.

Deze uitgangspunten zijn in elke uitgave mede tot uitdrukking gebracht door het gebruik TRIPLE.icons design of learning material.version 2.1 EvB in PNG600fillvan iconen en een hoofdstukindeling die de genoemde ambities mogelijk maken. Zo is er telkens een icoontje voor leerdoelen, basiskennis (samenvatting), leidende casus, voorbeeld professional, gedetailleerde kennis, kernwoorden en –definities, controle vragen (“quiz”) en eindtoetsen. De gebruiker van het materiaal kan aan de hand van die iconen besluiten het boek van “boven-naar-beneden” te gebruiken of “horizontaal”. Het doorlopend lezen faciliteert zelfstudie. Telkens een element per hoofdstuk lezen maakt dit werk geschikt voor gebruik in combinatie met ander leermateriaal of inbedding in een bestaande leeromgeving cq. opleiding. Parallel aan uitgaves worden werkboeken uitgegeven die naast verdere pedagogische aanwijzingen meerdere eindtoetsen en oefenvragen bevatten. Een Bronnenboek complementeren de werken uit de seriewaarmee lerenden de theoretische onderdelen door het lezen van het originele materiaal kunnen begrijpen.

De serie studieboeken worden gemaakt voor gebruik door professionals die complexe problemen oplossen. Kenmerkend voor dergelijke problemen is hun veranderlijkheid. Uitgangspunt is daarom dat de opbrengst van het leren waartoe de werken bijdragen bestaat uit een manier van denken en oplossingsgerichtheid. Actuele feitenkennis zal verder door permanente opleidingen verder verworven moeten worden. Door niet uitsluitend een discipline of een voorbeeldberoep te bespreken, maar juist diverse perspectieven en rollen rond het complexe probleem te presenteren kan de lerende niet alleen zijn eigen “moederdiscipline” (bestuurskunde, management, economie, recht, veiligheidskunde etc.) aanscherpen maar ook beter functioneren in multidisciplinaire teams.

Het eerste werk over letselschade richt zich in dat verband op de “moederdiscipline” recht en alle beginnende juristen, zowel binnen initiële opleidingstrajecten als binnen “learning-on-the-job”, als ook op de professionals in hun directe omgeving.